Bliv medlem af Filosofisk forum

Du kan blive medlem af Filosofisk Forum

Det er gratis at deltage i foredrag – men du kan vælge at blive medlem af Filosofisk Forum, hvorved du støtter foreningen økonomisk.

Studenter, arbejdsløse og pensionister: 100 kr. Medlemmer i arbejde 200 kr.

Giro: (+01) 113-5600

Vejledning for betaling med giro.

 

 

Der eksisterer lovgivning om foreninger. Medlem. Stifterne og medlemmerne kan inden for lovens rammer udforme foreningsvedtægten (‘foreningens love’), hvorledes alle forhold håndteres. Foreninger, i hvilke medlemskab er pligtigt (som grundejerforeninger med tvunget medlemskab) eller dog reelt en nødvendighed (som fagforeninger og arbejdsgiverforeninger), kan dog ikke i alle henseender bestemme deres egne forhold. Domstolene opstiller således for sådanne foreninger ud fra almindelige retsgrundsætninger nogle ufravigelige krav med hensyn til hvem, som har et retskrav på at blive optaget, hvornår et medlem kan ekskluderes, og hvilken stilling et medlem i øvrigt har over for foreningen (f.eks. krav på lige- og saglig behandling). Medlem.

Arrangementer